Telefon 0733-227301

info@sagovillan.se

Förskola Sagovillan

Munkaljungbyvägen 25

262 44 Ängelholm

"Den lilla och personliga förskolan"

 

”Dagen fylls av mycket lek och bus

Det får man i vårt fina lilla hus

Språk, matematik, natur och motorik

Varje dag blir så oerhört glädjerik”

 

Förskola Sagovillan

är ett personalkooperativ i hjärtat av Ängelholm. Personalkooperativ betyder att personalen själva driver och har ansvaret för verksamheten. I våra lokaler har det bedrivits förskoleverksamhet sedan 1987. Under 30 år drevs förskolan av ett föräldrakooperativ under namnet "Barnbo-laget". Under januari 2017 ombildades föreningen till personalkooperativ och förskolan bytade namn till "Sagovillan"

 

Förskolans styrdokument

är Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev.2010), Allmänna råd från Skolverket, Ängelholms kommuns riktlinjer för fristående förskolor och utifrån detta vår egen verksamhetsplan.

 

Verksamhetsidé

Förskolan är en viktig del av ett livslångt lärande. Vi vill att vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Vi vill även att vår verksamhet skall utveckla barnens sociala kompetens och sin kommunikativa förmåga. I samarbete med hemmet vill vi att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

 

Mål och arbetssätt

Hos oss är barnens egna tankar och idéer viktiga, vi vill att barnen ska vara delaktiga i sin dag på förskolan. Därigenom lär sig barnen respekt och medkänsla för sin egen person och sin omgivning. Man lär sig att kompromissa och se olikheter samt utveckla sin sociala kompetens. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Vi vill ge barnen en god omsorg både fysiskt och psykiskt. Genom att vara goda förebilder och att alltid vara ”närvarande” stärker vi barnens tillit och empati. Förskolan ska se möjligheterna hos varje barn och utgå från att varje barn är kompetent, nyfiket och kreativt samt med lust att lära.Vi granskar kontinuerligt vårt material, vår miljö och varandra för att stärka jämställdhetsarbetet.

Varje barns trygghet och den medvetna användningen av leken, sången, musiken och den skapande verksamheten är en viktig del i barnens förskolevistelse och ges stort utrymme. Här utvecklas kroppsuppfattning, motorik, språk, nyfikenhet och förmågan att bearbeta sin omvärld. Barnens ord- och begreppsförråd utvecklas genom ett nära samspel mellan barn och mellan barn och vuxna.

Vi vill också ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö. Förskolan medverkar också till att ge barnen ett bra förhållningssätt till natur och miljö. Vi ser till att barnen får en regelbunden utevistelse.

Förskolans personal har en öppenhet gentemot barnens idéer. Som observatörer och inspiratörer kan vi förändra miljön och skapa verktyg utifrån barnens behov. Vi vuxna är goda förebilder genom att ha ett vårdat och nyanserat språk. Vi har samtal med barnen i alla sammanhang och vi ger barnen tid och tal utrymme.

Hos oss vill vi förbereda barnens förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Vi vill medverka till att barnens egna intressen och behov ligger till grund för förskolans verksamhet.

För att barnen ska känna delaktighet och därmed få inflytande i gruppen arbetar vi med att respektera och stärka barnen i deras uppfattningar och åsikter. Vår uppgift som personal blir att observera och lyssna på varje enskilt barn så att vi kan bistå med idéer och verktyg för barnets utveckling, forskande och lärande.

 

Kost

På förskolan serveras mat som är tillagad på plats av vår kock Emma. Vi är stolta över vår hemmalagade, sunda och varierande kost som erbjuds till barnen på vår förskola.

 

Fotografering

På förskolan tar vi på hösten gruppbilder av förskolans barn.

Vi erbjuder även enskild fotografering

 

Sover

Våra barn som behöver vila/sova efter lunchen gör det utomhus i vårt fina vindskydd året om. Barnen sover på mjuka madrasser. Under vinterhalvåret sover de i varma sovsäckar och resten av året med goa filtar.

 

Varje barns trygghet är det absolut viktigaste hos oss.

Hos oss är barnens egna tankar och idéer viktiga, vi vill att barnen skall vara delaktiga i sin dag på förskolan.

Leken både inom- och utomhus är en viktig del i barns förskolevistelse och ges stort utrymme.

Vi arbetar mycket med sång, musik, skapande och sagoberättande som redskap för det lekfyllda lärandet.

 

Besöka oss

Vi tar gladeligen emot besök från intresserade föräldrar/familjer. Kontakta förskolechef Sara Ekdahl för mer information. Sara@sagovillan.se eller 0733-227301.

 

Välkomna till Förskola Sagovillan!